+36-70-516-1589 info@kreativpartner.hu
  1. Az Adatkezelési tájékoztató célja

A Kreatív BBK Kft (továbbiakban: Adatkezelő) mint a kreativpartner.hu internetes bolt és a kreativpitypang weboldal üzemeltetője online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a vásárlók személyes adatait. Az adatkezelés célja kizárólag a megkeresések teljesítése, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás, áru eljuttatása a címzetthez) teljesítése illetve hírlevélre történő feliratkozás esetén a hírlevél eljuttatása a címzetthez. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő minden elvárható módon védi a vásárlóknak, regisztrált Felhasználóknak, illetve hírlevélre feliratkozóknak a webáruházban és a weboldal kapcsán kezelt adatait.

A Kreatív BBK. Kft. (cím, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Kreatív BBK. Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Kreatív BBK. Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kreatív BBK. Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Kreatív BBK Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

  1. Az adatkezelő adatai

Név: Kreatív BBK Kft.

Székhely: 2120 Dunakeszi, Pejachevich u 2/C

Cégjegyzékszám: 13-09-166954

Adószám: 24755333-2-13

Telefonszám: +36 70 516 1589

E-mail: info@kreativpartner.hu

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Birkás Balázs

Elérhetőség: info@kreativpartner.hu

3.Az adatkezelés célja, módja, jogalapja

A Kreatív BBK Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a Kreatív BBK Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

– Postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (Posta törvény)

  1. A kezelt személyes adatok köre

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó a regisztrációnál, hírlevél feliratkozásnál, illetve regisztráció nélküli vásárlás esetén is kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

Az érintettek köre: Regisztrált felhasználók, hírlevélre feliratkozók, regisztráció nélküli vásárlók.

 

A kezelt adatok köre regisztrált vásárlók esetében:

 

A regisztrált vásárlók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok. Név, elérhetőség, (telefon, mail) szállítási cím, számlázási cím.

 

Az adatgyűjtés célja regisztrált vásárlók esetében: a megrendelések teljesítése és a számlázás, újra vásárlás esetén tárolt adatok felhasználása.

 

A kezelt adatok köre nem regisztrált vásárlók esetében:

 

A nem regisztrált vásárlók által a rendelés során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok. Név, elérhetőség, (telefon, mail) szállítási cím, számlázási cím.

 

Az adatgyűjtés célja nem regisztrált vásárlók esetében: a megrendelések teljesítése és a számlázás.

 

A kezelt adatok köre hírlevélre feliratkozók esetében:

 

A hírlevélre feliratkozók által a feliratkozás során megadott, az elektronikus hírlevél küldéséhez szükséges adatok. Név, email cím.

 

Az adatgyűjtés célja hírlevélre feliratkozók esetében: elektronikus hírlevél küldése.

 

4.1 A kezelt személyes adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

 

Adatkezelés neve: Regisztrált vásárló személyes adatai.

 

Felhasználása: Megrendelések teljesítése, újravásárlás egyszerűsítése.

 

Jogalap: Megrendelések teljesítése és a számlázás, újra vásárlás esetén tárolt adatok felhasználása.

 

Megőrzési idő: Visszavonásig

 

Adatkezelés neve: Nem regisztrált vásárló személyes adatai.

 

Felhasználása: Megrendelések teljesítése.

 

Jogalap: Megrendelések teljesítése és a számlázás.

 

Megőrzési idő: Rendelés teljesítése, lezárása, illetve fogyasztói panaszok, jogorvoslati lehetőségek határideje.

 

Adatkezelés neve: Hírlevélre, email mini tréningre történő feliratkozás.

 

Felhasználása: Elektronikus hírlevél.

 

Jogalap: Elektronikus hírlevél küldése.

 

Megőrzési idő: Önkéntes leiratkozásig, vagy 1 éven túli inaktivitvás esetén adatkezelői törlésig.

 

 

 

  1. Adatfeldolgozók

 

A Kreatív BBK Kft. mint a Kreativpartner webáruház üzemeltetője és adatkezelő, a működése során alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, ahol az adatkezelési cél érdekében a cél megvalósulásáig a személyes adatokat megismerhetik és saját szabályozásaik, illetve az adott tevékenységre vonatkozó törvényi előírások alapján az adatfeldolgozók kezelik és tárolják.

 

Az adatok megismerésére jogosult adatfeldolgozók:

 

Webáruház motor és tárhelyszolgáltató:

 

Unas Online Kft.

 

H-9400 Sopron, Major köz 2. I615

 

Hírlevél és marketing automatizációs rendszer szolgáltató:

 

SalesAutopilot Kft.

 

1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

 

Futárszolgálat:

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

 

Csomagpont szolgáltatás:

 

SPRINTER Futárszolgálat Kft.

 

1097 Budapest, Táblás utca 39.

 

Számlázás:

 

Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

 

Online Bankkártyás fizetés:

 

Borgun

 

Ármúla 30, 108 Reykjavík, ICELAND

 

 

 

  1. Az adatok fizikai tárolásának helye

 

Unas webáruházban tárolt adatok:

 

Az adatfeldolgozó székhelyén, illetve a DataLand szerverteremben (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15)

 

Az Unas Online Kft. mint a Kreatív BBK kft. szerződött adatfeldolgozója alábbi adatkezelési nyilatkozat alapján kezeli az adatokat: Unas Online Kft. Adatkezelési tájékoztató.

 

Sales Autopilot marketing automatizációs rendszerben tárolt adatok:

 

Amazon Web Services, Inc. (székhely: 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland) — tárhely-szolgáltatás.

 

A Sales Autopilot mint a Kreatív BBK kft. szerződött adatfeldolgozója alábbi adatkezelési nyilatkozat alapján kezeli az adatokat: Sales Autopilot Adatkezelési tájékoztató.

 

GLS Hungary logisztikai partner által tárolt adatok:

 

A kezelt személyes adatokat tűzfalakkal védett, monitorozott belső hálózaton kerülnek tárolásra, melyek védett, ellenőrzött szerverszobákban vannak telepítve.

 

  1. Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

 

A Kreatív BBK Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

A Vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

 


7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

A Vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

 

7.3 Helyesbítés joga

 

Az érintett kérheti a Kreatív BBK Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését

 

A regisztrált felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja, vagy törölheti saját adatait.

 

A Vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

 

7.4 Törléshez való jog

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Kreatív BBK Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A Vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

 

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérésére a Kreatív BBK Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A Vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

 

7.6 Adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

7.7 Tiltakozás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.8 Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 


7.9 Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

  1. Cookie-k (Sütik)

 

8.1 A sütik feladata

 

-információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
– megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 


8.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Kreatív BBK Kft. Kreativpartner webáruházának weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 


8.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

 

Az Kreatív BBK Kft. Kreativpartner webáruház weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google Adwords és facebook mint harmadik fél sütijeit is. A harmadik fél által elhelyezett sütikkel statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

8.4 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (remarketing)

 

Tájékoztatjuk a Kreativpartner webáruház webhelyét felkereső látogatókat, hogy webhelyünk a vásárlói élmény növelésének érdekében remarketing és hasonló közönségekkel kapcsolatos szolgáltatásokat használ online hírdetéseiben.

 

Ennek megvalósítására webhelyünk Cookie-kat használ, melyek elfogadásával Ön hozzájárul ezen hasonló közönségekbe vagy remarketing listákba történő bekerüléshez. A Cookie-k használatára webáruházunk minden alkalommal felhívja a látogatók figyelmét.

 

Részletesebben a Cookie-k szerepéről itt olvashat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?ctx=glossary

 

Webhelyünk a gyűjtött információkat kizárólag saját online hírdetéseihez használja fel, idegen harmadik személy részére át nem adja. A hirdetésekben csak és kizárólag a Kreativpartner webáruház termékeit, szolgáltatásait jeleníti meg szöveges vagy képes hírdetések formájában a webáruház látogatóinak.

 

Az online hirdetéseket a külső szolgáltatók (Google, Facebook, Instagram) internetes webhelyeken is megjeleníthetik.

 

A Kreativpartner webáruház webhelyet felkeresők bármikor letilthatják a Cookie-k használatát.

 

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

 

Amennyiben hírlevélre történő feliratkozási lehetőség jelenik meg a remarketing hirdetésben, akkor a feliratkozás minden esetben önkéntes, hírleveleink pedig minden esetben tartalmazzák az adatmódosítás vagy leiratkozás lehetőségét.

 

Amennyiben adatvédelmi tájékoztatónkkal vagy Remarketing irányelveinkkel, esetleg gyakorlatunkkal kapcsolatban bármilyen észrevétele felmerül, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@kreativpartner.hu email címen.

 

A remarketing hirdetések kapcsán a Kreatív BBK személyes adatokat nem kezel, kizárólag a webhelyet meglátogató csoport képzésére alkalmas látogatói közösséget céloz meg a Google Adwords és a facebook hirdetési rendszereinek segítségével.

 

  1. Adatvédelmi hatósági eljárás

 

Ha a regisztrált felhasználó, hírlevél feliratkozó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

Telefon: 0613911400

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Honlap: http://www.naih.hu

 

  1. Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Kreatív BBK Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

Tasvill

You have Successfully Subscribed!